Lưu trữ thẻ: tổ chức tín dụng khác

VAY THEO HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC KHÁC Gói vay theo hợp đồng tổ chức khác là gói vay dành cho các cá nhân trước đây đã vay hoặc mua trả góp tại Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng (TCTD) khác và hiện tại vẫn còn đang trả (đang mua trả góp […]